کد خبر: 116757
یک کهگیلویه و بویراحمدی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران شد+عکس
ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺳﺪﺭﻭﺯ فرزند دلیر ایل و دانای لر ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ .

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس  ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺳﺪﺭﻭﺯ فرزند دلیر ایل و دانای لر ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ .

 

ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺳﺪﺭﻭﺯ، ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮﺩﻩ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
 
 
ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎﺭﮒ، ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
 
 
انتهای پیام/