کد خبر: 115980
شهردار سی سخت در گفتگو باسفیردنا مطرح کرد؛
نمایشگاه مدیریت شهری بندرعباس فرصت مناسب برای معرفی جاذبه های سی سخت / حضور شهردار یاسوج، سی سخت و پاتاوه به نمایدگی از استان در این نمایشگاه+تصاویر
نمایشگاه مدیریتی شهرو و روستایی در بندعباس برگز شد که ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﻭ ﭘﺎﺗﺎﻭﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ این ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ حضور یافتند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس به نقل از سفیر دنا؛ نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی در بندعباس برگز شد که ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﻭ ﭘﺎﺗﺎﻭﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ این ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ حضور یافتند.

 

 

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻔﺖ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ چهلمین ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ که در بندرعباس برپا شد، ﺣﻀﻮﺭ یافت.

.

 

ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﯿﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﮊﻩ "ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻩ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ‏(ره)" ﻭ در حوزه ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﮊﻩ  "ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺎﻣﺘﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ" ﺷﺮﮐﺖ کرده ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اقدام به ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺷﻬﺮ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ پرداخت .

 

 

وی ﺑﺎ اشاره ﺑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺍﯾﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻬﺮﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ، گفت:  ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ سی سخت ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ آن ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻭﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ۹٨ ﻣﻌﺮﻓﯽ کنیم.

 

 

لازم به ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯾﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﯿﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﯼ، ﺍﺯ ﯾﮑﻢ ﺍﻟﯽ ﺳﻮّﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ،ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ برگزارش شد.

 

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

 

 

 

 

انتهای پیام/د