گروه: اخبار استان خبر: 81609 / تاریخ انتشار : 1395/10/8 ساعت : 14:39

جوانانی که تنها راه رستگاری خود را در مرگ می ببینند؟!

ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ، ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﻧﺪ .

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس سامر پوردانش/ ((ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﻢ ﺭﺣﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﻭ ﻇﻠﻤﺎ ﻓﺴﻮﻑﻧﺼﻠﻴﻪ ﻧﺎﺭﺍ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺴﻴﺮﺍ))؛
 ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻜﺸﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﻭ ﺳﺘﻢﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﻲﺍﻧﺪﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ." ‏

سونامی دگر در دامنه زاگرس ،در بلوطهای سر به فلک کشیده  دنا ،غمنامه و تراژدی عجیبی که در یاسوج شبه مدرن در این چندسال اخیر بیداد می کند.صیادی دانا که که در غفلت تمام تورش را  به پهنای دیارم پهن کرده و هر روزه جوانی خوش سیرت از بینمان صید می کند. .در این یادداشت خدارا که امیدوار به بودش نشسته ام زار می خوانم شاید این مویه مددکار شود و چاره ای هژمونی قدرت در استانم بیندیشد تا دیگرباران اشکهای مادران سرزمینم را نبینم؟ تا دیگر ندای حمد بر مناره و گنبد مساجد شهرم طنین انداز نشود برای جوانی که تنها راه رستگاری خود را در مرگ می بینند؟
 آیا ضعف ایمان و نبود معرفت دینی این  نقطه سیاه را در استانم رقم زده یا فقر اقتصادی یا خلا عاطفی ویا بیکاری به راستی کدامیک؟ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﭘﺪﯾﺪﻩﺍﯼ ﻧﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ، ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﻧﺪ . دیار چهارفصل ما به نسبت جمعیت خود رتبه سوم در خودکشی دارد و این زنگ خطر بزرگی است برای استانی که در تمام شاخص های توسعه و پیشرفت دررتبه های آخر قرار دارد.در اینجا به اختصار به مهمترین علت خودکشی در استان پرداخته تا واکاوی شود زمینه های آن تا طرحی نو برانداز شود بر تفکرات و سیاستهای متولیان فرهنگی استانم.

ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ :

ﺣﯿﺎﺕ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻭ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﻠّﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﯿﻊ ﻭ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﻪﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺻﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﺩ.به کرات مشاهده می شود که در احادیث از نکوهش خودکشی و قتل نفس سخن گفته شده .این عدم آگاهی و نبود معرفت دینی از دلایل خودکشی ست.به راستی اگر انسان از جایگاه و شان خود آگاه باشد وعواقب خودکشی را بداند دست به چنین عمل قبیحی می زند؟

 ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ:

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﺍﻳﻲ ناﭘﺬﻳﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺑﺎﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺣﻞ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻱ ﮐﻨﺪ .ازدواجهای اجباری ،عدم فهم مناسب از یکدیگر،دخالتهای بی جا،همه مزید برعلت تا پدیده شومی در بین زوجهای جوان خودنمایی کند.متاسفانه برخی از این زوجین توانایی حل و فصل اختلافات خود را ندارند و از حالت معمول خود خارج می شوند و در اوج هیجان و در نبود یک جو عقلانی حاکم بر روان خود دست به خودکشی می زنند.

 ﻋﺸﻖ ﻭ ﺗﻤﺎﯾﻼﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ:

این عامل در این چند سال اخیر از مهمترین عوامل خودکشی در استان بوده است. نبودشغل،بیکاری ،درآمد پایین ، انتظارات و توقعات بی جا خانوادها ،چشم هم چشمی خانوادها باعث شده که زمینه ازدواج آسان فراهم نشود و فردی که برا اساس احساسات ،کل هست ونیست خود را درگرو وصال به معشوقه خود ببیند و به آن نرسد تنها راه وچاره برا اثبات خود و رهایی از این چاه ویل زندگی را مرگ می بیند.

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:

نرسیدن افراد به آن نتیجه مطلوب و دلخواه و آن آرمانی که برای خود تصور می کردند و فشارهای و استرسهایی که خانواده بر فرد ایجاد می کند و گهگاه رقابت های ناسالمی که در چشم وهم چشمی جامعه امروز بروز می کند همه باعث می شود تا فرد خط بطلانی بر زندگی خودبکشد.

فقروبیکاری:

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻓﻘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ ‏(ﺹ ‏) " ﮐﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺃﻥ ﯾﮑﻮﻥ ﮐﻔﺮﺍً " ﺑﯿﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯼﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩ " ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮ ﺍﻣﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﺀﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ.
به راستی که ماوا و پناهگاه تمام فسادها در این آسیب اجتماعی خلاصه می شود.عدم توانایی فرد برا تامین معاش و مایحتاج زندگی خود و حداقل های زندگی باعث می شود تا فرد تنها چاره درد خود برا رهایی از قاضی بی عدالتی چو روزگار را در مرگ ببیند.

سخن پایانی:

به راستی چاره چیست و تاکی باید همه بدنبال طرح مسئله باشیم.؟جایگاه نهادهای فرهنگی در کدام نقطه کانونی قابل بررسی است ؟در گیر و دارهیاهو های سیاسی و طناب کشی جریانات سیاسی چه کسی مسئول سونامی خودکشی در استان است؟
سامر پوردانش/دانشجوی ارشد علوم سیاسی شهید بهشتی

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 2 نظر
hamed
1395/10/8 - 23:07
جنگ خودکشی یا خودکشی جنگ دگر همانند گذشته و تمام رخداد های دیگر شهرمان محروم هستیم و در صنعت آخر و خودکشی جزو مقام های اول هستیم! چرا! بسیار موضوع مهم و ارزشمندی رو ذکر کردید و باید این قلم را بوسید. ..ولی چرا شما هم فقط عنوان کردید و عوامل و علل رو معرفی نکردید. ..و باید گفت صرفا دولت و فرهنگ دانان یا داران مسوول نیستند! سنت طایفه گری و قوم گرای شهرمان کجای قضیه هست ؛!؟ایل گرایی و جدایی و تفرقه انداختن خودمان با نام گذاری افراد به تامرایی(تامرادی) . و تیرتاجی ....کجای قضیه هست؟ طایفه گرای و قوم گرای اگر در ردیف اول مقصرین نباشد جرمش کمتر از مسوولین شهر نیست....
rateup 0
 ratedown 3
سید سجاد
1395/11/1 - 16:35
امید داشتن شاهرگ حیاتی جریان بشر است. و این امید تنها زمانی معنا دارد که خدا را در آن شریک کنیم.ممنون از مطلب خوبت دکتر جان
rateup 0
 ratedown 2
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.