گروه: اخبار استان خبر: 62394 / تاریخ انتشار : 1395/3/26 ساعت : 10:54

اهمیت صله رحم از منظر قرآن کریم و روایات

صله رحم یعنی انسان پیوندعاطفی خودرابا خویشان نسبی استمرار بخشدوهیچ گاه ارتباط وعلاقه ی خودرابا آنهاقطع نکند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، فرخنده قلی پور، دانش آموخته کارشناسی ارشدعلوم قرآنی،پ دانشکده علوم قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیاسوج در مقاله ای به موضوع اهمیت صله رحم از منظر قر آن کریم  و روایات پرداخته است: در این مقاله آمده است:

 

تعریف صله رحم:

صله رحم به چه معنی است: صله رحم یعنی انسان پیوندعاطفی خودرابا خویشان نسبی استمرار بخشدوهیچ گاه ارتباط وعلاقه ی خودرابا آنهاقطع نکند.(3)

صله واژه عربی است که در فرهنگ های لغت  معانی گوناگون برای آن ذکر شده است  از جمله پیوستن،پیوند،برقراری خویشی،انعام،عطاوشریک کردن خویشان درثروت ورفاه خود آمده است

درلغت عرب زمانی که کسی بخواهد بگویید:یکی بردیگری بخشیدوصله کرد،می گوید:خودرابه فلانی وصل نمود.واز اینجاست که گفته اند:((من وصل،وصله الله)):(کسی که به بستگانش رسیدگی کند،خداوندبه اورسیدگی می کند)یعنی مهربانی ولطفش رادر دنیا وآخرت شامل حالش می فرماید.از این رو برخی گفته اند :معنای((صله))لطف،مهربانی ورحمت است .(4)

 

کلمه«ارحام»جمع کلمه «رحم»است ،ورحم در اصل به معنای محل نشو ونمای جنین  در شکم مادران می باشد همان عضو داخلی که خدای عزوجل  در باطن زنان قرار داده است تانطفه در آن تربیت شده وفرزندی تمام عیار گردد،واین معنای اصلی کلمه رحم است ولی بعدها به عنوان استعاره وبه علاقه ظرف ومظروف در معنای قرابت  وخویشاوندی استعمال  شد،چون خویشاوندان همه در اینکه ازیک رحم  خارج شده اند مشترکندپس کلمه رحم به معنای نزدیک وارحام به معنای نزدیکان انسان است ،وفرآن شریف در امررحم نهایت  درجه اهتمام را به کار برده امر قوم وامت را مورد اهتمام وعنایت قرار داده،چون رحم عبارت است از مجتمع خانوادگی وکوچک اماقوم وامت مجتمعی است بزرگ وقر آن کریم این توجه .عنایت را به امر مجتمع بزرگ کرده وآن را حقیقتی صاحب اثر  ودارای خواص  دانسته .وفرمود

فرقان آیه 53-54:«واو خدائیست که دو دریا را به هم در آمیخت که این آب گوارا وشیرین وآن یکی شورو تلخ بود وبین این دو آب واسطه حایلی  قراردادیم که همیشه از هم جدا باشند .واو خدائیست که از آب نطفه بشر را آفرید وبین آنها خویشی وازدواج  قرار داد و خدای تو بر همه چیز  قادر است».

احزاب آیه 9:«وباید بندگان از مکافات عمل خود بترسند کسانیکه می ترسند کودکان ناتوان  از آنها باقی ماندوزیر دست مردم شوند . (5)

براین پایه،صله رحم دامنه وسیعی داردوازمهربانی،لطف،ترحّم ودلسوزی به بستگان گرفته تاانواع رسیدگی به آنان اعمّ ازمالی وغیرآن راشامل می شود.حدّواجب رابطه با فامیل ورسیدگی به آنهاآن مقداراست که اگر انجام نگیرد گفته می شودوی رابطه اش را بافامیل قطع کرده است وتشخیص ای امر به عهده عرف است ودرهر خانواده مراتبی مخصوص دارد.افزون براین حدّ،مستحب است که هر کس بدان موفق شود از فضیلت بیشتری برخوردار خواهد بود.

 

چون خویشاوندان انسان از نظر نیازهای انسانی وعاطفی  متفاوتند بایددربرابرهرنیاز پاسخ متناسب داد.گاهی بایک تماس تلفنی رفع نیاز می شود،وگاهی با صرف پول وگاهی با گذشتن ازمقام.

خویشاوندی بردوگونه است:ا-نسبی2-سببی.

خویشاوندنسبی پیوندی است که ازراه وحدت خون  ورحم پیدا می شود:مانندپدر،مادر،برادر،خواهر،عمو،عمّ،دایی،خاله،جدّوجدهّ وفرزندان آنان.

وخویشاوندی سببی ازطریق ازدواج وزناشویی به وجود می آیدمانندخویشاوندی میان زن وشوهروخویشان دوطرف.

بنابراین صله رحم به معنای مهربانی ورسیدگی  نسبت به خویشاوندان ونزدیکان است که از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند.

 

برخی می پندارندکه صله رحم یعنی تنها به دیدارارحام رفتن واز آنان احوالپرسی  کردن ،ولی صله رحم تنهادردیدوبازدیدخلاصه نمی شود،بلکه چه بسا که آمدوشدبرای بعضی از خانواده ها موجب زحمت وناراحتی شود مخصوصاًاگر وسیله پذیرایی نداشته باشند.اگرکسی بخواهد صله رحم کند لزومی ندارد که ثروت زیادی داشته باشد،بلکه چون هدف  از صله رحم  برقراری ارتباط وپیوند خویشاوندی است،دین مقدس اسلام می فرمایداین وظیفه را به راحتی بادادن یک جرعه آب وآزارنرساندن به آنان،ونیز سلام کردن به یکدیگر می توانید انجام دهیدوازاجرپاداشی که خداوند رحمان برای صله رحم مقّررفرموده است بهره ببرید.(3)

انواع صله رحم:

1-دیدوبازدید:

امام موسی بن جعفر(ع)فرمود:هرکس نمی تواندبا ما{ معصومین (ع)}پیوند نماید،بایدبه مستمندان از شیعیان ما رسیدگی وپیوندکندوآنانی که توانایی زیارت قبور مارا ندارند،بایدبه دیدار برادران دینی خوب ما بروند.(3)

2-عیادت:

یکی دیگراز مصادیق  صله ی ارحام ورسیدگی به خویشاوندان،عیادت وبیمار پرسی است.که قطعاًتحکیم روابط خانوادگی  وپیوندروز افزون بستگان را در پی دارد. امیرالمؤمنین(ع)فرمود:بهترین نیکیها عیادت وبیمار پرستی است ،ورسول خدا(ص)به مادستور می دهدکه از بیماران عیادت کنیم.وامام باقر(ع)فرمود:حضرت موسی(ع)در مناجات خود به درگاه خداوند متعال عرض کرد:خدایا عیادت کننده بیمار چه پاداشی دارد؟حضرت حقّ فرمود:فرشته ای تاروزرستاخیزدرقبر،از او عیادت می کند .ودر موقع  عیادت ازبیماران  بخواهید شمارادعا کنند،زیرادعای آنان بادعای فرشتگان برابر است.(3)

3-ازدواج نوعی صله رحم:

رسول اکرم (ص) درروایتی فرمود:جایگاه حلال وخوبی برای نطفه های خود انتخاب کنید؛زیرا خداوند سبحان در سوره مبارکه نساء فرموده است)واتقوالله الذی تساءلون به والارحام) وبترسید از آن خدایی که از او سئوال می کنید وبترسید از ارحام.(نساء،1)  واولین مرحله صله رحم  آن است که برای فرزندان خود جایگاه ورحم و همسر حلال وخوب انتخاب کنید،ومبادابازناقطع رحم فرزند  شود.چه اینکه بازنانسب فرزندقطع می شود،واوحقیقت با هیچ کسی  پیوندی ندارد.وزناکارراباید سنگسار کرد.(3)

 

نطفه ای را که نتیجه اش  به وجود آمدن فرزندان است درجای بد قرارندهید،وبا هوای نفس وشهوترانی نامشروع  قطع صله رحم ننمایید،که خداوند متعال بر گفتار وکردارتان آگاه است.(3)

 

حضرت امام زین العابدین (ع)نیز فرمود:کسی که برای رضای پروردگار وبه نیت صله رحم ازدواج  نماید،خداوند متعال  اورا به تاراج بزرگی وعظمت مفتخروسرافراز  خواه فرمود.(3)

 

صله رحم در آیات قرآن:

آیه اول

(لیس البر ان تولواوجوهکم قبل المشرق والمغرب،ولکن البر من آمن بالله والیوم آلاخروالملائکةوالکتاب النبیین،وآتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی .المساکین وابن السبیلوالسائلین وفی الرقاب ،واقام  الصلاة وآتی ازکاه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا،والصابرین فی الباساءوالضراءحین الباس،اولئک الذین صدقوا،واولئک هم ال متقون)(13)

نیکوکاری بدان نیست  که روی  به جانب مشرق ویامغرب کنید،وچیزبی اثری است بلکه نیکوکار کسی است که به خدای عالم وروز قیامت وفرشتگان ووکتاب آسمانی وپیغمبران ایمان آردودارائی خود رادرراه دوستی خدا به خویشاوندان ویتیمان وفقیران ورهگذران وگدایان بدهدوهم خودرادر آزاد کردن بندگان صرف کندونماز بپادارد وزکوه مال به مستحق بدهدوباهرکه عهد بسته  به موقع خود وفا کند ودرکاروزار سختی ها صبور باشد وبه وقت رنج صبر پیشه کندوکسانی که بدین اوصاف اند در حقیقت راستگویانندوپرهیز کارانند. (1) الهی قمشه ای

 

آیه دوم:

(ولایاتل اولوالفضل منکم والسعةان یوتوا اولی القربی والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله،ولیعفواولیصفحوا،الاتحبون ان یغفرالله لکم والله غفور رحیم).(نور/22)

نباید صاحبان مال وثروت  نعمت درباره خویشاوندان  خودودر حق مسکینان ومهاجران  راه خدا از بخشش وانفاق کوتاهی کنند باید مومنان بلند همت بوده وبا خلق عفو پیشه کنندواز بدیها در گذرند آیا دوست ندارید که خداهم در حق شما مغفرت واحسان  فرماید  که خدا بسیار آمرزنده ومهربان است. (1)

این آیه شریفه ضمن وجوب اثبات صله رحم وحرمت قطع ان،بادوجمله(ولیعفواولیصفحوا)گویای آن است که حتی با خویشاوندان که رفتار وگفتار زشت دارند نباید قطع خویشاوندی کرد واز مزایای مادی ومعنوی محرومشان نمودوهرگزنبایددرصدد انتقام آنان برآمد.وبرای تشویق بندگان می فرمایدالاتحبون ان یغفر الله لکم)( ای مردم آیادوست نمی داریدکه پروردگار رحمان ورحیم از کناهانتان درگذرد).(3)

 

آیه سوم:

(من ذالذی یقرض الله حسناً،فیضاعفه له اضغافاً کثیره؟والله یقبض ویبسط والیه ترجعون)(بقره / 245)

کیست که خداراوام (یعنی قرض الحسنه)دهد تاخدابراو به چندین برابر بیفزاید وخداست که می گیرد  ومی دهد وبه سوی او همه باز می گردند.(1)

ثواب وام دادن هجده برابر،وثواب صدقه به مستمندان ده برابر است.ووام دادن به بستگان خود نوعی صله رحم است  وصله ارحام ثواب صدقه را دارد ،بنابراین ثواب وام دادن به خویشاوندان بیست وچهار برابرخواهد بود. حضرت جبرئیل (ع)درجواب سئوال رسول خدا(ص)از وی در شب معراج از علت افضلیت وبرتربودن قرض از صدقه گفت:بخشش ممکن است به دست غیر محتاج برسد ،ولی قرض فقط به نیازمند واقعی  میرسد.به همین سبب قرض از صدقه بهتر است(3)

 

آیه چهارم:

(واماتعرضن عنهم ابتغاءرحمة من ربک ترجوها،فقل  لهم قولاً میسورا)(الاسراء آیه 28)

وچنانچه از ارحام وفقیران به خاطر به دست آوردن رحمت پروردگارت که امید آن داری اعراض کردی پس (باز هم )با گفتار نرم وآسان با آنه سخن بگو.(1)

یکی از مراتب صله ارحام جنبه مالی آن است ،وانسان باید در این راستا خویشاوندان مستمند خود رابردیگران مقدم بدارد.چه اینکه اینکار هم صدقه است  وهم جنبه صله ارحام را دارد.ولی چنانچه انسان خیلی مایل باشد به خویشاوندان فقیر خود کمک مالی  کند بخصوص زمانی که خودشان مطالبه  می کنند اما توانایی ندارد در این صورت باید علاوه بردعای خیر برای خویشاوندان فقیر بازبان خوش ومهربانی به او بفهماند که در آینده از وی دستگیری خواهد نمود واین نوعی صله ارحام است .(3)

ودیگر آیات قرآن که درباره صله رحم بیان شده است: 263/بقره،132/الاسراء،214/شعراء،8/روم،27/بقره،26/الاسراء،22/نور.

 

اهمیت وآثار صله رحم در روایات:

1-صله رحم با خویشاوند معاند:

داود رقّی گوید:پسر عموی معاند وخبیثی داشتم ،برای من خبر آوردند وآگاه شدم که آنها از نظر مالی در مضیقه وسختی هستند،واز طرفی  نیت حرکت به مکّه معظمه را داشتم،با آنکه رابطه خوبی با پسر عمویم نداشتم،مقداری نفقه ومخارج زندگی برای پسر  عمو وعایله اش برات کردم وبرایش فرستادم،وچون به مدینه رسیدم،شرفیاب حضور امام صادق (ع) شدم ونزدش نشسته بودم،که آن بزرگوار ابتداء به سخن نمود وفرمود ای داودد اعمال شما روز پنج شنبه بر من عرضه شد،واز جمله کارهایت  رادیدم که کمک کردی به پسر عمویت وصله رحم نمودی،ومن می دانم که صله رحم تو برای فناء عمراو ونابودیش سریع تر  است. (6)

2-توصیه تا روز قیامت

پیامبر(ص)فرماید:توصیه می کنم حاضر وغایب را وآنان که در پشتهای مردان وشکم زنانند تاروز قیامت که صله رحم کنند،اگر چه یکسال راه باشد(یعنی:اگر چه این صله رحم  موجب شود که مسافت یک سال راه رابپیماید)زیرا این کار از دیانت است.(6)

 

پیامبر اسلام(ص)فرمود:درقبال ضمانتی که افرا دبرای انجام پیوند خویشاوندی می نماید،من نیز ضمانت چهار چیز رابرای آنها ضمانت می کنم:

1-خداوند متعال آنها را دوست بدارد.2روزیشان را فراوان فرماید.3-عمرشان،طولانی گردد.4-خداوندآنان را به بهشتی که وعده داده وارد نماید.(3)

4-ضرورت تعاون با خویشاوندان نهج البلاغ خطبه20

امیرالمؤمنین (ع)فرمود:ای مردم انسان هر مقدار که ثروتمند باشد،باز از خویشاوندان خود بی نیاز نیست که از او با زبان ودست دفاع کنند.خویشاوندان انسان ،بزرگ ترین گروهی هستند که از او حمایت می کنند واظطراب وناراحتی اورا می زدایند ودر هنگام مصیبت ها  نسبت به او  پر عاطفه ترین  مردم می باشند نام نیکی که خدا از شخصی  درمیان مردم  رواج دهد بهتر از میراثی است که دیگری بر دارد.

آگاه باشیدمبادا از بستگان تهیدست خود روی برگردانید،واز آنان چیزی را دریغ دارید،که نگاه داشتن مال دنیا ،زیادی نیاورد واز بین رفتنش کمبودی ایجادنکندآن کس که دست دهنده خودراازبستگانش باز دارد تنها یک دست را از آنهاگرفته امادست های فراوانی را از خویش دور کرده است وکسی که پروبال محبت را بگستراند،دوستی خویشاوندانش  تداوم خواهد داشت. (2)

 

5- روز قیامت ورحم

ابوبصیر گوید امام صادق (ع) فرمود رحم به عرش آویزان است وروز قیامت صدا میزند:بارالها وصل کن باکسی که با من وصل کرد،و قطع کن  با آنکه با من برید وقطع کرد،عرض کردم:آیا آن رحم  وخویشاوندی رسول الله (ص)است ؟فرمود:بلکه رحم رسول الله از آن  است ،فرمود:روز قیامت رحم همانند چرخ ودوک نخریسی ظاهر می شود،آنکه صله رحم کرده نوری از آن برایش منتشر می می کند که او را وارد بهشت می کند،وبر آنکه قطع رحم کرده منقبض می شود،تا آن که در آتش افکنده می شود. (6)

امام باقر(ع) در حدیثی فرمود:

صلةالارحام تزکی الاعمال وتنمی الاموال،وتدفع البلوی،وتیسرالحساب وتنسی ئ فی الاجل»

صله رحم اعمال را پاک سازد،اموال رازیاد  کند،بلا رابرگرداند،حساب را آسان نمایدو اجل را به تأخیر اندازد. (7)

 

6- صله رحم وتأ خیر اجل:

میسّرگوید:امام باقر(ع)ویاامام صادق(ع)فرمود:ای میسر گمان می کنم  خیلی با خویشاوندان صله رحم می کنی؟عرض کردم:آری فدایت شوم، من دربازار بودم وهنوز جوانی بودم وهرروزی دو درهم مزدور بودم،یک درهم آن را به عمّه ام ویک درهم آن را به خاله ام می دادم،فرمود:آگاه باش سوگند به خدا اجل تو دوبا ررسیده بودو به  سبب همین صله رحم به تأخیر افتاد.(6)

وامام صادق (ع)درحدیثی می فرماید:

((مانعلم شیئاً یزید فی العمر ال صلة الرحم،حتی ان الرجل یکون اجله ثلاث سنین،فیکون وصولاً للرحم،فنزید الله فی عمره ثلاثین سنة ویکون اجله ثلاثاًوثلاثین سنتة،فیکونقاطعاً للرحم فینقصه الله ثلاثین سنتة ویجعل اجله الی ثلاث سنین)).

 

دراعمال چیزی که عمر رازیاد کند جز صله رحم سراغ نداریم تا آنجا که مردی عمرش سه سال است  وصله رحم کند وخداسی سال برعمرش بیفزایدوآن را سی وسه سال گرداند،ومردی عمرش سی وسه سال است  وقطع رحم کند وخدا سی سالش را کم کند وعمرش را سه سال گرداند(7)

7-درکمینگاه  پل صراط :

ابوذر (رضی الله)می گوید:شنیدم که رسول خدا(ص)فرمود :روز قیامت دریک طرف پل صراط خویشاوندان ،ودر طرف دیگرش امانت قرار می گیرند وهنگامی که صله رحم کننده وامانتدار بر صراط عبور می کند ،به بهشت می رسند؛ولی وقتی  قاطع صله ارحام وخیانت کننده در امانت می خواهند از صراط بگذرندنظر به اینکه هیچ عملی با وجوداین دوگناه به حال آنان سود نمی بخشد ،صراط آنها را به آتش جهنم سرنگون می سازد.(3)

 

8-کلید ثروت فراوان،عمرطولانی

امام باقر(ع)فرمود:پیوند با خویشاوندان  اعمال راپاکیزه ونیکو می کند،یعنی به بهترین درجه از کمال می رساند،وبزرگترین ثواب راارزانی  صاحبش می کند،وآن رااز نواقص پاکیزه،ومقبول درگاه الهی می سازد،وثروت را فزونی می دهد وگرفتاریها وبلا رادور،وحساب روز قیامت را آسان می نماید  ومرگ را به تأخیر می اندازد.(3)

امام صادق –صلوات الله علیه-فرمود:هرکس مایل است عمر طولانی وروزی فراوان داشته باشد ،بایدصله ارحام نماید. (3)

ونیز فرمود: رسیدگی به اقوام ،موجب تأخیر در مردن وباعث فراوانی ثروت ،مال وایجاد کننده دوستی در خانواده است.(3)

9-نتیجه فوری صله ارحام:

امام جعفر صادق (ع)فرمود:چهارچیز است که نتیجه فوری  در پی دارد

1-کسی که به او نیکی کنید واو به جای خوبی متقابل بدی کند .

2-کسی که بی آنکه به وی بدی کرده باشید  بدی کند.

3-کسی که از او بر امری پیمان بگیرید  به گونه ای که اگر ازشماآنپیمان گرفته  می شد وفا می کردید،ولی او به شما نیرنگ بزند.

4-کسی که با خویشاوندانش پیوند برقرار کند،ولی آنهابا او قطع رابطه نمایند.(3)

 

10-نجات از سختی از سختی مرگ:

حضرت عبدالعظیم حسنی (رحمة الله) می گوید: امام علی نقی (ع)فرمود در یکی از گفتگوهای  خداوند بزرگ  وعزیز با موسی بن عمران (ع)آمده است:حضرت موسی عرض کرد:پروردگارا،پاداش کسی  که برای خشنودی تو نیازمندان را اطعام کند چیست ؟فرمود ای موسی درروز قیامت  به منادیی فرمان می دهم  که توجه همه بندگانم  را با صدای  بلند جلب  نماید وبگوید:فلانی فرزند فلانی کسی  است که خداوند اورااز آتش جهنم نجات داده است.(27) (ابوالقاسم عبدالعظیم پسر عبدالله بن  علی فرزندحسن بن زیدبن حسن مجتبی(ع)مردی پرهیزگار،عابد درامانتداری وراستگویی معروف ،عالم به اموردین ومحدثی بزرگ بود که محضر پرفیض چند امام رادرک کرده بودومزارشریفش در شهر ری وزیارتش معادل ثواب  زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) به شمار می آید(3)
 

حضرت موسی (ع)عرض کرد:ای خالق من  پاداش فردی که به خویشاوندانش رسیدگی کند چیست ؟فرمود:ای موسی عمرش را طولانی  می کنم ومرگش را به تءخیر  می اندازم ،وسختی مرگ وجان کندن رابرای او آسان  می نمایم ودر روز قیامت ،فرشتگان مسئول بهشت او را صدا می زنند:بیا به سوی ما واز هر دری که مایل هستی  داخل بهشت شو.(3)

رسول خدا(ص)فرمود))صلوا ارحامکم،فانه ابقی لکم فی الدنیا والاخرة.))

(به خویشاوندان خود رسیدگی کنید  که نتیجه اش دردنیا وآخرت برای شما باقی خواهد ماند.)

 

(3)

11-درپناه خداوندرحمان:

حضرت رسول اکرم(ص) فرمود:افراد هر فامیل وخانواده ای که با هم پیوند داشته باشند،در پناه خداوند رحمان  هستند وهر خانواده ای جنین باشد نیازمند  نمی گردد. (3)

12-وسیله سخاوتمندی:

امام حعفر صادق (ع)فرمود:پیوستن به اقوام ،اخلاق انسان را نیکو وسخاوتمند،وخوی اوراپاکیزه وصاحب گذشت وبذل وبخشش ونیکی  می کند ،نیز روزی اش رافراوان می نماید ، ومرگش را به تأخیر می اندازد.(3)

و درروایاتی از امام محمد باقر (ع) آمده است:صله ارحام گرفتاریها وبدیهارابرطرف می کند،وباعث آسانی حساب روز قیامت ،وآبادانی شهرها می گردد،واز گناهان جلوگیری ودر خانواده  ایجادمحّبت می کند.(3)

 

 

13-بازدارنده از گناه:

امام صادق(ع)فرمود:پیوند خویشاوندی ونیکی به بندگان ،موجب آسانی حساب روز قیامت  ،وبازدارنده از گناهان  است،پس با برادرانتان پیوندونیکی  نمایید،اگر چه به یک سلام یا پاسخ نیکو باشد.(3)

14-درجه مخصوص در بهشت:

حضرت امام صادق (ع)به نقل از رسول خدا(ص)فرمود:دربهشت درجه ای است که کسی به آن نمی رسد مگر امام عادل،یا فردی که به اقوام وفامیل خود  رسیدگی ونیکی  نموده یا شخص عایله مندی که در سختیها واداره عایله خود صبروتحمل نماید.(3)

15-پاداش صد شهید:

درروایت دیگر آمده است:هرکس می خواهد روز یش فراوان شود،ومرگ زودرس نداشته باشد ،باید با خویشاوندانش نیک بپیوندد. (3)

فردی که با جان ومال درراه پیوستن ،به خویشاوندان بکوشد،خداوندعزّوجل مزد وثواب صدشهید رابه وی عطامی فرماید،ودربرابر هرقدمی که برداشته،چهل هزار حسنه برایش  منظور،وچهل هزارگناه اورا محومی کند،وبه همان نسبت  به وی مقام عنایت فرموده،ومانندکسی خواهدبودکه صدسال عبادت پرودگارراکرده باشد. (3)

آثار قطع رحم درآیات قرآن:

قطع رحم یکی از گناهان کبیره است وحضرت صادق وکاظم ورضا وجواد علیه السلام  به گناه کبیره بودنش تصریح نموده اند ودر قرآن مجید وعده آتش بر آن وارد شده است  ومورد لعن پروردگار عالم است  واورا خاسره  نامیده است . (8)

 

آیه اول:

در سوره بقره آیه 27 می فرماید: کسانی که عهد خدا را پس از آنکه محکم بستند می شکنند ومی برندبه آنچه که خدا امر به پیوند آن کرده است (که رحم است  وخدا امر نموده به صله رحم وایشان قطع کنند)ودرزمین ومیان اهل آن فساد می کنند به حقیقت زیانکار آنها هستند.(1)

آیه دوم:

درسوره محمد(ص) آیه 22-23می فرماید:شما منافقان  اگر از فرمان  خدا واطاعت قرآن روی بگردانید یادرزمین فساد وقطع رحم کنید باز هم امید دارید.همین منافقانند که خدا آنهارالعن کرده وگوش وچشمشان را کور کر گردا نیده .(1)

آیه سوم:

ودر سوره رعد آیه 25 می فرماید: آنانکه پس از پیمان بستن  عهدخداراشکستند وآنچه را که خداوندامر به وصل آن کرده قطع می کنند ودر روی زمین فساد می کنند لعن کامل مخصوص آنهاست وبرای آنه بد منزلگاهی است.(1)

دیگر آیات قرآن که به قطع رحم اشاره شده است:محمد(ص)22-23،رعد آیه 21،

 

آثار قطع رحم در روایات:

برخی از عوامل قطع رحم:

گسستن پیوند خویشاوندی .پاس نداشتن حرمت والدین ودوعامل مهم آن بی حیایی وحرص می توان نام برد.امام صادق (ع) به مفضل فرمود برخی چنان اند که اگر حیا نبود  حق پدر ومادر وصله رحم  را رعایت نمی کردند.(9)

 

1-ضایع کردن امر خداوند:

پیامبر اکرم صلی علیه وآله وسلم در روایتی به نقل از خداوند می فرماید:

فانی  اناالله الرحمن‘الرحیم‘والرُحِم‘ اناخلقتهافضلاَمن رحمتی لیتاطف بهاالعباد ولها عندی سلطان  فی المعاد آلاخرة،واناقاطع من قطعها،وواصل من وصلها وکذلک افعل بمن ضیعی امری.

به درستی که من خدای بخشنده ومهربانم ورحم را به اقتضای رحمت خویش آفریدم تا مردم به یکدیگر عطوفت ورزند ودر روز قیامت  درنزد من از حجت قاطع برخوردار خواهد بودومن قطع می کنم با کسی که با او قطع کرده باشد ووصل می کنم با کسی که با اووصل کرده باشد این گونه عمل خواهم کرد با کسی که امر مرا ضایع کرده باشد.(10) *پیامبر اکرم (ص)فرمود:درقیامت مردی که به ظاهر در مسیر خیر بوده،ناگهان رحمی که وی پیوند خودرابااوگسسته براووارد می شود واورابه ژرف ترین  گودی آتش دوزخ می افکند.(9)

2-فنا ونابودی سریع:

عن ابی عبدالله(ع):الذنوب التی تعجل الفناءقطیعةالرحم.

امام صادق (ع)فرمود:قطع رحم از گناهانی که نابودی(افراد یا ملت ها )راتسریع می گرداند.(10)

پیغمبر اکرم(ص) فرمود:به درستی که در دشمنی با خلق(خصوصاًارحام)زائل کننده است نه زائل کننده مو،بلکه زائل کننده دین.(8)

 

3-ابتلا به فقر:

عن امیرالمؤمنین(ع):انه قال:قطیعة الرحم تورث الفقر.  علی (ع) می فرماید:قطع رحم با خویشاوندان تنگدستی می آورد.(10)

*رسول خدا (ص) فرموده:کسی که با فامیل خود قطع رابطه کرده است وبا آنان پیوند ندارد،هرگز همنشین ما نخواهد بود ؛زیرارحمت خداوندبرمردمی که در جمعشان قاطع رحم باشد نازل نمی شود. (3)

4-ابتلا به عقوبت آن در دنیا:درباب جوامع مناهی پیامبر اکرم (ص) به نقل یکی از اوصیای حضرت مسیح(ع)قطع رحم را از جمله گناهانی برشمرده که دنیای انسانها را به جهنم تبدیل می کند. (10).

 

 

فهرست منابع

1-قرآن کریم ترجمه استاد الهی قمشه ای

2- نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی

3-ارگانی بهبهانی،محمود،1381،آداب ومعاشرت باخویشاوندان،انتشارات پیام مهدی(عج)،قم. صص38-39-44،49-43،51،53،56،58،59 ،125،129 ،130-134، 166-167.

4-حیدری نراقی،علی محمد،1385،بررسی گناهان کبیره،انتشارات مهدی نراقی،قم .ص378

5-طباطبائی،سیدمحمدحسین،1389،تفسیرالمیزان ج4،مترجم سیدمحمدباقر موسوی همدانی ،دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم. ص219-220

6-فصیحی،علی، 1382 ،نمونه معارف اسلام ج9،انتشارات محقق ،مشهد. ص14 ،19، 21-22

7-رسولی محلاتی،سیدهاشم،1382،کیفر گناه و آثار وعواقب خطرناک آن،دفتر تبلیغات  اسلامی حوزه علمیه، قم .ص203

8-دستغیب،سیدعبدالحسین، 1389،گناهان کبیره، ج1،دفترانتشارات اسلامی،قم. ص139-140

9-جوادی آملی،عبدالله،1391،مفاتیح الحیاة، اسراء،قم.صص 213-214

10-شرف الدین، سیدحسین،1386،تحلیلی اجتماعی ازصله رحم،دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه،قم. صص196-197 ،206-208

 

فرخنده قلی پور
تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.