گروه: رزمندگان خبر: 41483 / تاریخ انتشار : 1394/9/16 ساعت : 15:30

حرف های جالب یک مادر از شهادت فرزندش

گفت وگوی خبرنگار سایت تخصصی زنان استان کهگیلویه وبویراحمد(ایل بانو)با شرف آزادشرف مادر شهید حمدالله شفیعی رادراین پایگاه خبری تحلیلی بخوانید.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ، شهید حمدالله شفیعی  فرزند محمد شفیعی ازطایفه جلیل درتاریخ 5 اردیبهشت ماه 1345درخانواده ای مذهبی وعشایری درروستای سیوکی جلیل بدنیا آمد،دوران کودکی رادرمیان کانون گرم خانواده بسر برد.درنوجوانی وهنگام شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با وجود مخالفت های خانواده،با شورانقلابی وعشق وعلاقه ای که به کشورش و امام خمینی (ره) داشت نذاشت که نسبت به تجاوزبیگانگان به خاک کشورش بی تفاوت باشد ودرسال 1359به همرزمانش درجبهه نبردحق علیه باطل پیوست.

 

گفت وگوی خبرنگار سایت تخصصی زنان استان کهگیلویه وبویراحمد(ایل بانو)با شرف آزادشرف مادر شهید حمدالله شفیعی رادرادامه بخوانید:

1-شهید درکجا به دنیا آمد؟وچندخواهروبرادردارد؟

جواب:شهید در5 اردیبهشت 1345 درروستای عشایر نشین  سیوکی جلیل به دنیا آمد و4برادرو6خواهر دارد.

2-شهید تا کلاس چندم درس خوانده بود؟وشغل پدرشان چه بود؟

جواب:تا کلاس پنجم شبانه درس خوانده بود.شغل پدرش کشاورز ودامداری بود.

3-شهید درچه سالی واز طرف چه نهادی  به جبهه اعزام شد؟وچندسال درجنگ حضور داشت ؟

جواب:درسال 1359 از طرف بسیج به جبهه اعزام شد وتا سه سال در جبهه حضور داشت.

4-شهید حمدالله شفیعی جگونه به شهادت رسید؟

جواب:شهیددر2 اسفند سال 62 تیربارچی گردان الفتح از طرف تیپ المهدی برای عملیات به منطقه جفیر اهواز رفته بود که دراین عملیات همه منطقه توسط هواپیماهای جنگی عراقی تیر باران شد وهمه سه گردان اعزامی به عملیات به جزء9 نفر به شهادت رسیدند.وتایک ماه جنازه شهید را پیدا نکردیم که بعد ازیک ماه پیگیری های مکررخانواده پیکراوتوسط برادربزرگش که خودش هم جانباز است دراهواز شناسایی شدوبااحترام خاصی توسط مردم به یاسوج منتقل شد.

5-ارتباط شهیدبا مردم،فامیل وخانواده چگونه بود؟

جواب:خیلی خوب وباعاطفه بود.احترام واهمیت خاصی برای مردم قائل بود .مردم دار واهل صله رحم بود.

6-شهیددردوران حیات خود چه مسائلی رابه خانواده تاکیدمی کردند؟

جواب:تاکید داشت که نسبت به عموهایش احترام قائل باشیم ،بامردم خوب رفتار کنیم وبا همدیگر مهربان باشیم ،نسبت به پرداخت خمس وذکات به پدرش سفارش می کرد.

7-ویژگی بارزشهیدورفتارش درخانه با اعضای خانواده چگونه بود؟

جواب:خویشتن داری ،باتقوا وباایمان وشجاع بود.بااعضای خانواده خیلی صمیمی ومهربان وهمیشه درخدمت خانواده بود.

8-آیا وقتی که خبر شهادتش را برا ی شما آوردند رابه یاد دارید،مشغول چه کاری بودید وچه حسی به شما دست داد؟

جواب:مادر شهید همچنان که اشک میریخت واز خاطرات فرزندش تعریف می کرد؛گفت: مشغول دوشیدن گوسفندها بودم که پسر دومم خبر شهادتش رابه من داد درهمان لحظه ظرف شیری که دردستم بود ازدستم افتاد وروی زمین ریخت،یادم هست آنقدراین خبربرایم ناگوار بودکه مقداری از گیسوان خودم را از ریشه کندم وخودم را به زمین زدم وشوهرم ازشدت زاری پیراهن خود راپاره کرد .

9-ازاینکه پسرشما درراه دفاع از وطن وانقلاب جان خودرافداکردچه احساسی دارید؟

جواب:خوشحالم که چنین فرزندی تربیت کردم که جان خود رافدای اسلام وانقلاب ورهبر خود نمود.امید وارم خداوند این هدیه ناقابل را ازما بپذیرد.

10-شهید با کدام یک از اعضای خانواده رابطه صمیمی تری داشت؟

جواب:شهید حمدالله  آنقدرمهربان بود که همه را دوست داشت وبا همه صمیمی بود .علاقه خاصی به خودم وبرادربزرگش داشت.

11-انس وعلاقه شهید با خداوقرآن چگونه بود؟

جواب:انس وعلاقه شدیدی باخداوقرآن داشت وهمیشه به همه تاکید میکردکه قرآن ورساله بخوانیدتابه خدانزدیک شوید.

12-شهید درباره حجاب زن های خانواده خودچه نظری داشت؟

جواب: خیلی روی حجاب خانم های خانواده حساس بود وهمیشه به من وخواهرانش می گفت لباس محرم بپوشید وزینب (س)گونه زندگی کنید.

13-بزرگترین آرزوی شهید چه بود؟

جواب:همیشه میگفت بزرگترین آرزویم این است که درراه انقلاب وامام خمینی (ره)یاشهید شوم یا اسیرویا اینکه کربلا را ببینم.

14-شهید دربرابرمشکلات خود واطرافیان چگونه برخورد می کرد؟

جواب:درقبال مشکلات مردم بخصوص فامیل وعموهایش خیلی احساس مسئولیت می کردوهمیشه کمک کار مردم بود به طوری که به خانواده هایی که فرزند پسر نداشتند کمک میکرد که گوسفندان خود رابه کوه ببرند ویا برای آنها هیزم می آورد.

15-شهید درولایت پذیری وتبعیت از امام وشهدا چگونه بود؟

جواب:علاقه وتبعیت اواز امام وشهدا بیش از حد بود.

16-درمورد فعالیت های مذهبی وسیاسی شهید چیزی به خاطر دارید؟

جواب:دربسیج شرکت میکرد وحتی جزءنیروهای بسیجی که شبانه نگهبانی روستارا میدادند بود .درهیئت های عزاداری شرکت میکرد وعلمدار ومداح هیئت بود .

17-حضوردرجبهه وعملیات ها چه تاثیری درروحیه اوایجاد کرده بود؟

جواب:یک نورخاصی درچهره اش ایجاد کرده بود که مدام نماز شب می خواندوبا ایمان تر شده بود.

18-حالات ونظرات اودرهنگام شهادت همرزمانش چگونه بود؟

جواب :ضبط صوت را برمیداشت ونوار آهنگران را میگذاشت وبا آن گریه میکرد ودرمراسم آنها میگفت که من به شما قول میدهم که راه شما را ادامه دهم تا که شهید شوم.

19-ارتباط شهید بعد از شهادت همرزمانش با خانواده های آنها چگونه بود ؟

جواب:به آنها مدام سر میزد وتا چهلمین آنها به خانه آنها میرفت وکارهای آنها را انجام میداد وحتی بعد از چهلمین هم همیشه به آنها سر می زد.

20-ازوصیت نامه شهید چیزی به خاطر دارید؟

جواب :بله اووصیت کرده بود که اگر لیاقت شهادت را داشتم وشهید شدم برایم گریه نکنید وپیراهن مشکی نپوشید که کاری مکروه است وبرادرانم راه  امام حسین (ع) وخواهرانم راه زینب (س )را ادامه دهیدوپدرم به من قول بده که با همه خوب باشی وبه عموهایم کمک کنی،درفکر من نباشید وغصه من را نخورید که امام زمان عج پیش روح ما است ومیخواهم که راه او را ادامه دهم تا به آرزویم برسم.پدرومادرم من را حلال کنید قرآن ورساله بخوانیدوعکس من را که برایتان فرستادم را قاب کنید که من دیگر برنمی گردم وبرای من نامه ننویسید که من آن را نمی خوانم.تا موقعی که جنگ هست منم هستم ومی مانم تا که یا شهید شوم ویا اسیر ویا اینکه جنگ تمام شود وکربلا را زیارت کنم. ازشما خواهر وبرادرانم میخواهم که هیچ وقت پشت امام وانقلاب را خالی نکنید تا پیروزی نهایی برسد ان شالله.

21-آخرین جمله ای که شهید به شما گفت را به یاد دارید؟

جواب :بله گفت من برای دیدن خانواده دایی ام به یاسوج میروم وبعد خواهم برگشت وباشما خداحافظی می کنم که به جبهه بروم اما به پدرم نگو که میخواهم به جبهه بروم این را گفت وخداحافظی کرد ورفت اما دیگر به خانه باز نگشت از همان یاسوج به جبه رفت.

22-آیا درمورد تربیت فرزندان به شما سفارشی کرده بود؟

جواب:بله می گفت در تربیت  برادران وخواهرانم بکوش وتا زنده هستی به آنها رسیده گی کن تل درس بخوانند وادامه تحصیل دهند .

23-آیا شما برای زنان ودختران  کشورصحبتی دارید؟

جواب:برای همه آنها آرزوی سلامتی وخوشبختی دارم وبه انها میگویم که برای حفظ حرمت خون شهیدان حجاب وپاک دامنی خود راحفظ کنند ونسبت به انقلاب ورهبرمان پایبند باشند.

24- سفارش شما برای جوانان کشور چیست؟

جواب:ازخدا میخواهم که پشت وپناه آنها باشد وومیخواهم که همیشه پشت سر رهبرشان باشند وبرای پیشرفت ودفاع از این آب وخاک بکوشند.

25-نظر شما درمورد توافق هسته ای چیست وچه صحبتی برای مسئولین دارید؟

جواب:انرژی هسته ای حق ملت ایران است وما هیچ وقت به امریکا اعتماد نمی کنیم وهمیشه گوش به فرمان رهبرمان هستیم وآن شالله ملت ایران به خواسته هایشان میرسندوما هیچ وقت مسئولین راتنها نخواهیم گذاشت واز مسئولین هم میخواهیم که نذارند پای آمریکا وهمدستانش به این کشور باز شود وسرحق خودمان وایسند وازراهنمایی های  رهبرعزیزمان استفاده کنند.

26-صحبت های پایانی شما؟

جواب:ازخدا میخواهم که مسئولین کشور درهر زمینه ای موفق باشند وآرزوی پیروزی وشادی برای همه ملت های مسلمان جهان دارم واز صداوسیما ورسانه های دیگر که خانواده های شهدا رامورد لطف خود قرار میدهند ونمیگذارند که یاد وخاطره شهدا فراموش شودتشکرمیکنم.

ماهم به نوبه خود از شما به خاطر وقتی که برای صحبت دراختیار ما قراردادید کمال تشکر وقدردانی راداریم.

منبع:ایل بانو

انتهای پیام//

 

 

 

 

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.