گروه: اخبار استان خبر: 205445 / تاریخ انتشار : 1401/4/8 ساعت : 10:10
حقوق بشر ابزاری برای توجیه جنایات:

پرواز سرخ ۶۵۵؛ سند جنایت حقوق بشری آمریکا/ جنایتی که هرگز التیام نخواهد یافت+تصاویر

فاجعه حمله آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی نقض حاکمیت ایران در آب‌های سرزمینی خودبه وسیله آمریکا و یکی از موارد نقض حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و حقوق سازمان بین‌المللی هوانوردی است.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس؛آمریکایی ها، با وجود اینکه  در گسـتره ببین الملل، ژسـت دفـاع از حقـوق بشـر را بـه خـود می گیـرد و جنگ هـای خانمـان برانـدازی را در راسـتای اسـتیفای حقـوق بشـر، بـه راه می انـدازد، امـا در عملگرایی خـود دچار تناقـض گویی های فراوانـی، در مـورد حقـوق بشـر اسـت.

پـس از انقـلاب اسـلامی ایـران برخـﯽ کشـورها سیاسـت خصمانه را بـرای مداخلـه در امـور داخلـﯽ ایـران و تضعیـف قـدرت ایـران انجـام دادند که ایـاﻻت متحـده آمریکا بـه عنوان سـردمدار این جبهـه از طـرق مختلفـﯽ تلاش در محدود کردن گسـتره شـمول حاکمیـت جمهوری اسلامی ایـران داشـته اسـت. هرچنـد ایـﻦ کشـور در گذشـته نیـﺰ در امـور داخلـﯽ ایـران مداخلاتـﯽ را داشـته اسـت، امـا پیـﺶ از انقـلاب اسلامی در قالـب روابـط دوسـتانه ایـﻦ اهـداف را بـه پیـﺶ می برد.

 امـا پـس از انقلاب در قالـب روابط خصمانه در واقـﻊ، جمهـوری اسلامی ایـران همگام با پیشـرفت ها و دسـتاوردها در حـوزه حقـوق بشـر، از ابتـدای انقلاب اسلامی تاکنـون قربانـی نقـض حقـوق بشـر بـه طـور گسـترده نیز بوده اسـت. شـهادت 17 هـﺰار نفر انسـان بی گنـاه در اثـر اقدامـات تروریسـتی، شـهادت بیـﺶ از200 هزارنفـر و مجروحیت بیـﺶ از 700 هـﺰار نفـر در جریـان جنگ تحمیلی هشت سـاله، شـهادت بیـﺶ از 13 هـﺰار نفـر و مجروحیـت بیـﺶ از 100 هـﺰار نفر در اثر کاربرد سلا های شـیمیایی، شـهادت بیـﺶ از 4هـﺰار نفـر از مأمـوران نیـروی انتظامی و مـرزی در راه مبـارزه با مـواد مخـدر و نقـض گسـترده حقـوق ملـت ایـران در اثـر تحریم هـای ظالمانـه و غیرقانونـی تنهـا برخـی از ایـﻦ مصایق است.

نکته مهمـی که نبایـد از آن غافل شـد، ضـرورت پرداختـﻦ بـه ایـﻦ موضوع اسـت، اینکه این اقدامـات یا بـا مداخله و حمایـت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مدعیـان دروغیـﻦ حقـوق بشـر بـه ویـژه آمریکاصـورت گرفتـه اسـت.در سـال 1360، رژیـم بعـث عـراق حمله به کشـتی های تجـاری در خلیج فارس را شـروع کـرد و بـا اعـالم مین گـذاری سـواحل بنـدر امـام خمینـی(ره) و حملـه به دو کشـتی تجـاری، امنیـت خلیج فـارس را مختل کـرد و در پی تحویـل هواپیماهای سـوپر اسـتاندارد و موشـک های اگزوسه توسـط فرانسـه بـه رژیـم بعث عـراق بودکـه ابعـاد این ملات نیز افزایش یافت.

در برابـر ایـﻦ حمـالت کـه رژیـم بعـث عـراق بـه صراحـت مسـؤولیت آن را بر عهـده گرفـت، شـورای امنیت عکس العمل مناسـبی نشـان نـداد، اما در قبال انتسـاب چنـد حملـه بـه ایـران و شـﮑایت شـورای همـﮑاری خلیـج فـارس، 11 خـرداد 63 شـورای امنیـت قطعنامـه 552 را صـادر کـرد و در آن خواسـتار توقـف این حملات شد . در واقـﻊ سـال 1367، آمریکایی ها مسـتقیما به نفـﻊ رژیم بعث عـراق وارد جنگ بـا ایـران شـدند و جبهـه دوم جنـگ را در خلیج فـارس آغـاز کردند.

در ابتدای سال67 آمریکایی ها اقداماتـی را در خلیج فـارس شـروع کردنـد. درگیـری بـا شـناورها و قایق هـای سـپاه و ارتـﺶ در منطقـه خلیج فـارس، جلوگیـری از کنتـرل کـردن نیروهـای نظامی جمهـوری اسلامی ایران و حملـه بـه سـﮑوهای نفتـی ایـران در منطقـه خلیج فـارس از جملـه ایـﻦ اقدامـات بـود.

در حالی کـه این سـﮑوها در حال سـوختن بـود عملیـات ایربـاس را انجـام دادند. از آغـاز جنـگ تـا 10 ژوئیـه 1984، 112 کشـتی در خلیـج فـارس مـورد حملـه موشـکی قـرار گرفـت. ژانویـه 1985جمهـوری اسلامی ایـران، بـه دبیـر کل وقـت سـازمان ملـل اعلام کرد که از هرگونه اقدامـی برای تأمین آزادی و امنیت کشـتیرانی در خلیـج فـارس، حمایـت و اسـتقبال می کنـد، اما حملات به کشـتی ها ادامـه یافت. تـا تیرمـاه 1366، بیـﺶ از 8 میلیـون تـﻦ کاﻻ از محموله هـای کشـتی ها در خلیـج فـارس بـه زیـر آب رفـت. 41 کشـتی کامل نابود شـد و بیـﺶ از 200 تـﻦ از ملوانان کشـورهای مختلـف بـه قتـل رسـیدند و همین تعـداد نیز مجروح شـدند.

اینگونه بـود کـه رژیـم بعـث عـراق در هـدف خـود مبنـی بـر بین المللـی کردن جنـگ خلیـج فـارس تـا انـدازه زیـادی موفـق شـد و قدرت هـای غربـی و در رأس آنهـا آمریـﮑا حضـور گسـترده و تهدیدآمیـﺰی در خلیـج فـارس یافتنـد و باﻻخـره کشـتی های نفتﮑـﺶ کویتـی بـا پرچـم آمریـﮑا در خلیـج فـارس حرکـت کردنـد و اسـﮑورت نظامین نفتکش ها و کشـتی های تجـاری مـورد نظر امریـﮑا در خلیـج فـارس آغاز شـد.

21 سـپتامبر 1987، کشـتی ایرانـی «ایـران اجـر» مـورد حملـه نیروهـای نظامی آمریـﮑا واقـﻊ شـد. همچنیـﻦ حمـلات نظامی آمریـﮑا بـه سـﮑوهای نفتـی ایـران، دخالـت آشـﮑار آن دولـت در منطقـه بـه نفـﻊ رژیـم بعث عـراق را به وضوح نشـان داد. و در آخـر 12 تیرمـاه 1367 حملـه نـاو امریکایی بـه هواپیمـای مسـافربری ایران بر فـراز دریـای خلیـج فـارس کـه از جملـه مهمتریـﻦ جنایـات امریـﮑا علیـه ملت ایـران بـود .

روز یکشنبه 12 تیـر 1367 هواپیمـای ایربـاس آ300- متعلـق بـه هواپیمایـی جمهـوری اسـلامی ایـران در فـرودگاه بین المللی بندرعبـاس بـه زمیـﻦ نشسـت و طبـق برنامـه پیش بینـی شـده، قـرار بود ایـﻦ هواپیما با شـماره پـرواز 655 بـه همراه 274 مسـافر و 16 خدمـه پـرواز کـه در مجمـوع 290 نفـر می شـدند در سـاعت 10صبـح بـه مقصد دبـی، امـارات متحـده عربـی پـرواز کند.

کاپیتـان محسـﻦ رضائیـان، خلبـان با سـابقه پـرواز 655 هواپیمای ایربـاس آ300- بـود کـه بدون شک از 7000 سـاعت پـرواز را در کارنامه خود داشـت. هواپیمـای ایرباس آ300نیز بـا 15 دقیقـه تأخیـر، در سـاعت در 10:17 صبـح بـه وقت رسـمی ایـران، از فـرودگاه بین المللـی بندرعبـاس بـه مقصدفـرودگاه بین المللـی دبـی پـرواز خود را آغـاز کـرد، مـدت پـرواز تا دبـی 28 دقیقـه و حداکثر ارتفـاع تا 14 هزار پـا تعیین شـد.

دقایق نخسـتین پـرواز و مراحل اوج گیـری تا ارتفـاع 12 هزار پایی مطابـق طـرح پـرواز انجام شـد و خلبان پیوسـته با بـرج مراقبت فـرودگاه بندرعباس و مرکـﺰ کنتـرل راههـای هوایـی ایران و امـارات متحده تماس داشـت .  چنـد لظه پیـﺶ از ورود هواپیمـای ایربـاس بـه منطقـه کنتـرل هوایـی امـارات، در محلـی بـه نام «مولبیـت»، خلبان به مرکـﺰ کنترل هوایی کشـور اطلاع دادکـه قصد دارد بـه ارتفـاع 14 هـﺰار پایی صعـود کند. نـاو جنگی وینسـنس آمریکا در خلیج فارس مسـتقر شـده بـود ایچنرمارک قلب ایـﻦ رزمنـاو بـه شـمار می رفت کـه وظیفه اصلـﯽ آن، کشـف هدف های پرنـده، اعم از موشـک، هواپیمـا و پـردازش اطلاعـات، تعقیـب صدهـا هدف به طـور همزمان و کنتـرل آتـﺶ آنهـا بـود.

همچنین ایـﻦ رزم ناو به موشـک زمیـﻦ به هوا بـا برد 408کیلومتـر نیـﺰ مجهز بود. سـاعت 10:22 صبـح نـاو جنگی وینسـنس بـه حریم آب های ایـران وارد شـده بـود، به دسـتور ناخـدا ویل راجـرز، فرمانده ناو وینسـنس، موشـک اسـتاندارد 2 را بـه سـوی پـرواز 655 شـلیک کـرد. ناگهـان هواپیمـا از صفحه رادارهـای زمینی محـو و در آب هـای خلیج فارس سـقوط کـرد.

با عدم اطلاع از سرنوشـت هواپیما، بـرج مراقبـت فـرودگاه بندرعبـاس، در تمـاس بـا دبی، پیگیر سرنوشـت پـرواز 655 شـد، ولـی آنها اظهـار بی اطلاعی کردند. بدون فاصله سـتاد حـوادث اسـتان هرمزگان وضعیـت اضطـراری اعلام و فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. بـا شناسـایی دقیـق محل سـقوط، بالگردها و شـناورها بـه موقعیـت 26 و 42 عـرض شـمالی و 56 درجـه و 3 دقیقـه طـول شـرقی منتقل شـدند. محل سـرنگونی هواپیمـای مسـافربری ایران ایر در تنگه هرمـﺰ واقـﻊ در خلیـج فـارس بـود.

پـس از ایـﻦ واقعـه، مقامات آمریکایی اعلام کردند کـه یک فرونـد هواپیمـای اف14- جمهوری اسـلامی ایران را مـورد هـدف قرار داده اند. پس از روشـﻦ شـدن نـوع هواپیما، آمریـﮑا ادعا کرد که در ایـﻦ مـورد مرتکب اشـتباه شـده، اما شـواهد بعدی این نظر آنان را مـردود جلوه داد. مقامـات نظامی آمریـﮑا اعالم کردند کـه هواپیمای ایرباس ایران خارج از مسـیر هوایـی، پـرواز داشـته و رزم ناو آمریکایی نینیز 7 بار اخطـار رادیویی بـرای هواپیمای ایـران مخابـره کـرده، ولـی جوابـی دریافـت نکره اسـت.

 زمانی که هواپیمـا مـورد اصابـت موشـک نـاو وینسـس قـرار گرفت، هنـوز در فضـای هوایی جمهـوری اسـلامی ایـران قرار داشـت. موقعیت تقریبـی هواپیما در زمان سـقوط 26 درجـه و 38 دقیقـه و 22 ثانیـه شـمالی و 56 درجـه و 1 دقیقه و 24 ثانیه شـرقی بود.  دﻻیـل و قرائـﻦ نشـان می دهـد کـه نـه تنها کشـتی های جنگی ایـاﻻت متحده از پیام هـای رادیویـی هواپیمـای ایربـاس شـماره 655 کـه بـر روی فرکانس هـای بـاز و بـه زبـان انگلیسی مخابـره می شـد، باخبـر و مطلـﻊ بودنـد، بلکه قطعـا آن پیام ها را نیـﺰ در اختیـار داشـتند. پیام هـای رادیو ای کـه نشـان دهنـده غیرنظامی بـودن هواپیمـای مسـافربری و تجـاری بـودن آن بـود. این مدعا با بررسـی یافته هـای مربوط بـه تحقیقـات رسـمی کـه ایـاﻻت متحـده بلافاصلـه بعـد از حادثـه انجـام داد، ثابت می شـود. تحقیقـات وزارت دفـاع آمریـﮑا در خصـوص حادثـه مﺰبـور در تاریـخ 19ژوئیـه28( تیرمـاه) انجـام و در تاریـخ 28 ژوئیـه6( مرداد) منتشـر شـد.

 گزارش وزارت دفاع آمریکا اینگونه است که در پـرواز 655 ایران ایـر از بندرعبـاس شـروع شـد و بـه پـرواز خـود در مسـیری عـادی ادامـه داد تـا ایـﻦ کـه هفـت دقیقـه پس از پـرواز توسـط یک موشـک پرتاب شـده از سـوی نـاو وینسـس مـورد اصابـت قـرار گرفـت… آخریـﻦ تمـاس خلبان بـرای گزارش دهـی در خصـوص موقعیت هواپیمـا نیز حدوداً در سـاعت 9:58 بود".

از ایـﻦ رو بایـد نتیجـه گرفت که در زمـان مزبور، آمریکا از مسـئله مسـافربری بودن هواپیمـا و غیرنظامی بـودن آن پـرواز ااطلاع کاملـی داشـته اسـت(.باقرپور اردکانی، )1390 در خص واقعـه حملـه بـه هواپیمای شـماره پرواز 655 ایـران باید توجه داشـت کـه اوﻻً هواپیمـای ایرانـﯽ بـر فـراز آب های سـرزمینی ایـران واقﻊ بـود و در واقـﻊ در قلمـروی حاکمیـت ایـران قرار داشـته اسـت و لـذا نمی توانسـته خطری به تمامیـت ارضـﯽ یا امنیت کشـوری دیگر تلقی شـود.

 ثانیـا خود ناو جنگی وینسـنس نیـﺰ در آب هـای سـرزمینی ایـران قرار داشـت. این مسـئله 4 سـال بعـد از آن ماجرا،توسـط نیویورک تایمـﺰ فاش شـد که ناو وینسـنس در آب های سـرزمینی ایـران بوده،نـه در آب هـای بین المللـی. ایـﻦ در حالی اسـت کـه طبق کنوانسـیون حقـوق دریاها مـورخ 1982 توقـف و عملیات نظامی توسـط کشـتی ها در آب های سـرزمینی مغایر بـا اصـل عبـور بی ضـرر اسـت. ثالثـا حملـه نـاو امریکایی بـه هواپیمـای ایرانی در زمـان مخاصمـه مسـلحانه میـان ایـران و رژیم بعث عـراق اتفـاق افتاد، یعنـﯽ زمانی کـه حقـوق بین الملـل تعهداتـﯽ را بـرای کشـورهای ثالـث بـار می کنـد، ماننـد تعهد بـه بی طرفـﯽ.

 آمریـﮑا بـا ایـﻦ اقـدام خـود تعهد خـود مبنـﯽ بـر بی طرفـﯽ در جنگ را نیـﺰ نقـض کـرده اسـت؛ لـذا آمریـﮑا دراین حادثه سـه اصـل از مسـلمات حقوق بین الملـل را نقـض کرد که نقـض اصـل آزادی پـرواز هواپیماهـای کشـوری، نقـض اصـل عبـور بی ضرر در دریـای سـرزمینی و نقض اصـل بی طرفی.

در بررسـی سـانحه معلوم شد که هواپیمای مسـافری بر فراز آب های سرزمینی ایـران مـورد هـدف واقـﻊ شـد ودر حوالـی جزیره هنـﮕام سـقوط کـرد. همچنین در ایـﻦ تهاجـم ناو وینسـنس وارد آب های سـرزمینی ایران شـده بود. قبـل از این واقعه توسـط نیروهـای امریکایی بـه هواپیمایـی گشـت ایرانی از لظه برخاسـتن از باند فـرودگاه بندرعبـاس تـا لحظه فرود اخطـار داده می شـد. معنای این حرف آن اسـت کـه نیروهـای آمریکایی هواپیمایـی دولتـی جمهوری اسـلامی را حتی بـر فراز خاک خـود نیـﺰ تهدیـد می کردنـد حتـی در 8 ژانویـه 1988 مرتکب نقـض حریـم هوایی ایـران بـرای رهگیری شـده بودنـد.

از دیگر سـو نیروهـای امریکایی به سکوهای نفتـی ایـران نیـﺰ حملـه کـرده بودنـد. مـاده 2 منشـور ملـل متحد کلیـه اعضـاء را از تهدیـد بـه زور یا اسـتعمال آن علیه تمامیت ارضی یا اسـتقلال سیاسـی هر کشـوری و یـا از هـر روش دیگری کـه با مقاصد ملـل متحد مبانیت داشـته باشـد، منع نموده اسـت. دولـت ایـاﻻت متحـده توسـط نیروهـای نظامی مسـتقر در آب هـای خلیـج فـارس و دریـای عمـان در زمـان حادثه و قبـل از آن عمـال، تمامیت ارضـی ایران را بـا اسـتفاده از انـواع ترفندهـا نقض کرده و بـه انحاء مختلـف کشـتی ها و هواپیماهای دولتـی جمهـوری اسلامی را تهدیـد کـرد.حمله آمریکا بـه هواپیمای مسـافری در حریـم هوایـی ایـران و در مسـیر هوایـی بین المللـی مشـخص و اعـلام شـده که  نقـض قاعـده حقوقـی عـدم توسـل بـه زور و همچنیـﻦ نقـض آشـﮑار تمامیـت ارضـی یـک دولـت عضـو سـازمان ملـل  است.

دولـت ایـاﻻت متحـده آمریـﮑا معتقد بـود که ناو وینسـنس بـه اشـتباه، هواپیمای مـورد نظر را یـک هواپیمـای جنگی تشـخیص داده و بـرای دفاع از خود به سـوی آن شـلیک کـرده اسـت! نماینـده دولـت ایاﻻت متحـده آمریـﮑا در جلسـه فوق العاده ایکائو اظهـار داشـت کـه فـرودگاه بندرعبـاس در آن روزهـا به طـور دوگانـه بـرای هواپیماهـای نظامی و مسـافربری، توسـط ایـران، مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت و هواپیماهـای اف14- تـام کـت ایرانـی، ایـﻦ فـرودگاه را مرکـﺰ عملیـات خـود قـرار داده بودنـد. بـه همیـﻦ جهت، هـر هواپیمایی کـه از بندرعبـاس پرواز می کـرد، بطور خـودکار، از نظرنیروهـای آمریکایی مسـتقر در خلیـج فـارس، هواپیمـای دشـمﻦ فـرض می شـد، مﮕـر آنﮑـه خالفـﺶ ثابـت شـود!.

 بـا توجه بـه عـدم وجود سیسـتم هشـدار هوایـی و هواپیماهـای اکتشـافی در منطقه، کشـتی موردنظرر(وینسـنس) برای تصمیمگیری تنهـا بـه وسـایل ارتباطـی و درک غریـﺰی خـود متکی بوده اسـت. با ایـﻦ وجـود، دولـت آمریـﮑا بـرای انـﮑار مسـئولیت خود در یـک حرکـت هماهنگ تـلاش کـرد تا افـﮑار عمومی را گمراه سـاخته و مسـئولیت خود در قبـال این حادثه را انـﮑار نمایـد.ریـﮕان، رئیـس جمهـور وقـت آمریـﮑا، اظهـار داشـت کـه هواپیمـا مسـتقیما بـه سـمت نـاو وینسـس حرکـت کـرده و لـذا مـورد اصابـت موشـک قرار گرفتـه اسـت تـا ناو از خـود در مقابـل حمله احتمالـی مراقبـت نماید. ژنـرال ویلیام جـی. کـراو یکی از رؤسـای سـتاد مشـترک ااین کشـور نیز ابراز داشـت که وینسـس «بـا هدف دفـاع از خود» شـلیک کـرده اسـت.

روشـﻦ اسـت کـه اقدامـات وینسـس به عنـوان نمونـه ای از مـوارد دفـاع از خود پذیرفتنـی نیسـت. بـه عنـوان مثـال، هیچگونه «حملـه مسـلحانه ای» رخ نداده اسـت، یعنـی ادعـای شـلیک گلوله هـای هشـدار از سـوی کشـتی های گشـتزنی ایرانـی بـه سـوی هلیکوپتـر آمریکایی کـه بسـیار نزدیـک بـه آنهـا (و بـر طبـق تحقیقات نیوزویـک و نایـت ﻻیـﻦ، اگرچـه ایـﻦ امـر از سـوی امریـﮑا رد می شـود، در داخـل حریـم هوایـی ایـران) در حال پرواز بوده اسـت، «حمله ای مسـلحانه» از شـدیدترین نـوع آن را کـه دیـوان ببین المللی دادگسـتری در پرونـده نیﮑاراگوئه تعریـف می کند، تشـﮑیل نمی دهـد. بـه ایـﻦ ترتیـب، نـه می تـوان ویژگی هـای کشـتی های ایرانـی را خصمانه دانسـت و نـه می تـوان اعمـال دفـاع از خـود از سـوی وینسـس را موجـه قلمـداد کرد.

از طـرف دیگر، واکنـﺶ وینسـنس بـرای دفـاع از خـود «ضـروری» نبـوده اسـت؛ چراکـه کشـتی های مسـلح گشـتزنی ایـران کـه بـه وینسـنس حملـه کرده انـد، هیچ گونـه تهدیـدی برای آن محسـوب نمی شـدند و تا زمانی که وینسـنس در تخاصـم وارد نشـده بـود، بـه سـوی آن شـلیک نکرده اند. در واقـﻊ، زمانـی که وینسـنس وارد آب های ایران می شـود، به سـوی کشـتی های گشـتزنی ایران که درحـدود هشـت کیلومتـری آن بوده اند، آتش می گشـاید.

حتـی این تردیـد وجود دارد کـه کشـتی های ایرانـی قـادر به دیدن وینسـنس بوده باشـند، چه رسـد به ایـﻦ که آن را تهدیـد کننـد. از سـوی دیگر، ایـﻦ کشـتی ها که به سـبکی مجهـﺰ شـده بودند، به هیـچ وجه تسـلیحاتی در حد وینسـنس نداشـته اند. بر این اساس وینسـنس بـرای دفاع از خـود، یعنی مفهومـی که به روشـنی برای این مـورد ااطلاق نشـدنی اسـت، وارد آب های ایران نشـده اسـت. این کشـتی در جهت تحقـق قواعـد حـق درگیـری که امریـﮑا تدویـﻦ کـرده و در نتیجـه گـذر غیرقانونی از آب هـای ایـران را اجـازه می دهـد و آن را بـه لطف «پیـروی از حق دفـاع از خود» تأییـد میکنـد، وارد آب هـای ایـران شـده اسـت.

ایـﻦ سـرپوشگذاری به دلیـل این واقعیـت بـود کـه حادثـه هواپیمـای ایرانی، مسـتقیما به ترویـج قواعد حـق درگیری امریـﮑا در خلیـج فـارس مربـوط می شـد که بـه شـﮑلی کارآمـد اسـتفاده غیرقانونی از زور را تأییـد می کـرد و اصـول منشـور سـازمان ملـل متحـد را نقـض می نمـود.

فاجعـه حملـه به هواپیمای مسـافربری ایـران مهمترین و آشـﮑارترین مورد نقض حقـوق بین الملـل هوایـی و قواعـد اساسـی تضمیـﻦ امنیـت و سلامت هواپیمایـی ببن المللـی کشـوری محسـوب می شـود، امـا دولـت امریـﮑا در عمـل علی رغـم ادعاهایـی کـه در جهت حمایت و پاسـداری از حقوق بشـر داشـته و دارد نشـان داد کـه مسـیری جز دفـاع از حقـوق انسـان ها می پیمایـد؛ چراکه بـه راحتی از کنـار این موضوع گذشـتند و به مسببین این فاجعه نشـان لیاقـت دادند.

 ادعـای دولت امریکا مبنـی بـر دفـاع مشـروع تنهـا بـرای فـرار از مسـئولیت بین المللی خـود بـوده و فاقد هرگونـه وجاهـت حقوقـی و بین المللـی اسـت؛ چراکـه دفـاع مشـروع تنهـا در برابر نیـروی نظامی دشـمن قابل تصور اسـت.

از طرفـی حضـور نـاوگان نظامی آمریکا در آن مقطـﻊ زمانـی در آب هـای خلیج فـارس و حملـه بـه هواپیمـای مسـافربری ایـران یکی از بارزتریـﻦ نمونه های نقض بی طرفـی آمریکا در طـول جنـگ ایـران و رژیـم بعـث عـراق اسـت. بی شـک ایـﻦ یکی از اسـناد بـﺰرگ جنایـت آمریکا علیه ایران اسـت کـه هیچ وقـت از تاریخ پاک نخواهـد شـد و تـا ابـد روی سـردمداران امریکایی سـیاه خواهـد ماند.

 انتهای پیام/

 

 

 

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.