محل سه شنبه بازار لنده یک مکان بسیار شلوغ و پر ترافیک است که تا کنون در جلسات مختلف شورای ترافیک نیز پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به جابجایی این مکان بارها هشدار داده بود.